کشاورزی در اتریش

بخش کشاورزی اتریش،اگر چه کوچک است ولی دارای تنوع و بهره وری بالایی است.اغلب تولیدات بخش وارد بازارهای محلی می شود.

از کل مساحت اتریش ،حدود 17% (سال 1998)قابل کشت بودند،چمنزارها و علفزارها،24% مساحت را تشکیل می دادند. بهترین اراضی حاصلخیز در شرق قرار دارند،که اراضی مسطحی هستند.مزارع ،غالبا خانوادگی هستند.بیشتر مالکیتها،خرد و یا متوسط است و در بسیاری از موارد،پراکنده هستند.در سال 1999، کشاورزی 3/5 درصد نیروی کار را در اختیار داشت.در سال 2001،کشاورزی همراه با جنگلداری،2/2 درصد تولید ناخالص اتریش را ایجاد کرد.استفاده از ماشین آلات بطور پیوسته در حال رشد است. تعداد تراکتور از 75748 دستگاه در سال 1957 به 352375 دستگاه در سال 1998 افزایش یافته است. امروزه،اتریش از اراضی و نیروی انسانی کمتر می کند و غذای بیشتری را به نسبت قبل از جنگ دوم جهانی تولید می کند. استفاده از بذور بهتر و کاربرد فشرده و موثر کودهای شیمیایی،کمک کرده است تا بازده مزرعه افزایش یابد و خودکفایی مواد غذایی را فراهم کرده است.

دولت،کشاورزی را به میزان زیادی مورد حمایت خود دارد.تولید مازاد مخصوصا مازاد دانه ها،نیازمند پرداخت سوبسید سنگینی است که توسط دولت پرداخت می شود تا محصولات به قیمت بازار در خارج از اتریش فروخته شوند. با اینحال، دولت اتریش قادر به تامین نهاده های کشاورزی است،اگر چه،اتریش دارای بالاترین نرخ قیمتهای مواد غذایی در اروپا می باشد.

محصولات مهم ، بر حسب منطقه کاشت و میزان محصول عبارتند از گندم، چاودار، جو دوسر،جو ،سیب زمینی و چغندرقند است.اتریش درمرحله خودکفایی  در گندم، جودوسر، چاودار،میوه ها ،سبزیجات ،شکر و تعداد دیگری از محصولات است.

محصولات مهم دارای تولید بالا در سال 1999 شامل : (به تن) چغندرقند 3000000، گندم 1,285,000 ،سیب زمینی 660,000 ،چاودار 223,000 ، و جودوسر 150,000 بود. تولیدات تاکستانها 270000 تن انگور بود .

/ 0 نظر / 9 بازدید