توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین

چینکشوری پهناور با وسعت 4/9میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین راروستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغلکشاورزیمشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است کهتنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد .
اقتصاد چینتا حد زیادی متکی براقتصاد روستاییو در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزیچین در طی 30 سال سیطره خودبر کشور، صدمات جبران‌ناپذیری را براقتصادچین وارد کرد و سیاست‌های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی وفقرروستاییان را به همراه آورد.
امروزپس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سال‌های 1978 و 1979 که به انقلاب دومموسوم است، پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی درصنایعروستایی این کشور به‌دست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته ومنابع طبیعیوزیست‌محیطیکشور حفظ و احیا شده‌اند. از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولیدناخالص داخلی در بخش کشاورزی 2/5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل به‌سر می‌برند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیتروستایی کاهش یافته است .
توسعه اقتصادی چین در این سال‌ها روندی آرام و سنجیدهداشته است. در این مدت به‌تدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرایسیاست‌های توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است.
با وجود همه اینپیشرفت‌ها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی در پیش دارد. هنوز همبخش روستایی و کشاورزی چین با معضلات عمده‌ای روبروست و هنوز هم ردپایی ازدخالت‌های نادرست دولت در روستاها به چشم می‌خورد.
از سوی دیگر پیوستن چین بهسازمانتجارتجهانی در سال 2001 افق‌های جدیدی رابه ‌روی این کشور گشوده و همراه با آن چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرارداده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست‌ درهای بازاقتصادی تأکید کند و جهت‌گیری‌های جدیدی را انتخاب نماید. به‌نظر می‌رسد با اتخاذسیاست‌های درست روند توسعه اقتصادی چین در سال‌های آینده آهنگ تندتری پیدا کند.چهره چین پس از انقلاب کشاورزی

سیاست‌های دولت چین پس از انقلابکشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز به‌عنوانزیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزیپدید آورد. در طی این دوران نزدیک به 47 میلیون هکتارزمینکشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پساز تقسیم زمین‌های کشاورزی، چین به تقلید ازشورویو کشورهای اروپای شرقی برای ادارهامور کشاورزی اقدام به راه‌اندازی تعاونی‌ها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت دراین تعاونی‌ها کرد. ابتدا زمین‌های تقسیم‌شده تحت اختیار تعاونی‌های بزرگ قرار گرفتکه در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جانباختند .
از آن پس تعاونی‌های بزرگ به تعاونی‌های کوچک‌تر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیونخانوارکشاورز به عضویت تعاونی‌ها درآمدند. بدین ترتیب فعالیت‌های کشاورزی ازمدیریتجمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبه‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر گردید. تعاونی‌ها در آن دوران نقش‌های زیادی را بر عهده داشتند. تعیین روش‌های تولید, نوعمحصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه توسط تعاونی‌ها و زیر نظر دولت انجاممی‌شد. حاصل این سیاست‌ها ایجاد تنگناهای شدید برای کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیداتکشاورزی بود. به‌طوری که سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/25 درصدکاهش یافت‌ .

سایر سیاست‌های دولت نیز در ایندوران تأثیرات گسترده‌ای بر بخش کشاورزی داشت. بخشی از این سیاست‌ها عبارت بودند از :

·        

/ 0 نظر / 3 بازدید