آلمان و کشاورزی

کشاورزی  برای امنیت غذایی آلمان مهم است و یک تامین کننده شغل هم می باشد.کشاورزی ،سالانه حدود 84 بیلیون مارک کالاهای پرارزش را تولید کرده و 52 بیلیون مارک ،کالا را خریداری کرده است.بیش از 80 درصد اراضی آلمان،اختصاص به کشاورزی و جنگل دارد.مشابه بقیه بخشهای اقتصاد،بخش کشاورزی،تغییرات ساختاری عمیقی را در نیمه دوم قرن بیستم تجربه کرده است. در ایالتهای غربی و در طی سالهای 1949 تا 1997،تعداد مزارع  بطور چشمگیری کاهش یافت و ماشینها بطور تدریجی جایگزین نیروی انسانی شدند و بهره وری افزایش یافت.در سال 1950 یک کارگر مزرعه ،غذای 10 نفر را تولید می کرد و در سال 1996 یک کارگر مزرعه،غذای 108 نفر را تولید می کرد. تحت تاثیر درآمد بهتر،کشاورزان بسیاری،کشاورزی را رها کردند و در بخشهای صنعت و خدمات مشغول به کار شدند. خانوارهای کشاورز در ایالتهای غربی آلمان غالب بودند و در 1997، 87درصد کشاورزان آلمان غربی، در مزارعی با ماحت کمتر از 124 آکر کار می کردند. مزارع شخصی در شرق آلمان  توسعه یافت. در سال 1997  80 درصد  تولیدات کشاورزی در ایالتهای شرقی  از اراضیی بدست می آمد که اندکی بیش از 20 درصد اراضی حاصلخیز شرق را شامل می شدند.

عمده محصولات کشاورزی،شامل شیر، گوشت خوک،گوشت گاو،ماکیان،غلات، سیب زمینی،گندم،جو، کلم، و چغندقند بود. در بعضی مناطق،شراب،میوه ها، و سبزیجات و دیگر محصولات باغی نقش مهمی را بازی می کردند. محصولات کشاورزی از یک منطقه به منطقه دیگر بسیار متنوع است. دراراضی مسطح  شمال آلمان و بخصوص بخش شرقی،غلات و چغندرقند پرورش می یابند. و در بیشتر اراضی تپه ای و حتی مناطق کوهستانی،کشاورزان،سبزیجات،شیر،گوشت خوک و یا گوشت گاو پرورش می دادند. باغهای میوه و مزارع سبزی،در اطراف شهرهای بزرگ  وجود دارد. دره های رودخانه ای  در شرق و غرب آلمان و در مسیر رودخانه های راین  و مین،از تاکستان پوشیده شده است.شراب آلمان در دنیا معروف است و بطور عمده و البته نه منحصرا، در باواریا تولید می شود.

آلمان دارای حجم زیادی از صادرات کشاورزی است. در سال 1997،صادرات آلمان به 42 بیلیون مارک رسید. واردات کشاورزی به  72 بیلیون مارک رسید که آلمان را به بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی تبدیل کرد.

مناطق مهم کشاورزی آلمان  تحت سیاست اتحادیه اروپا قرار گرفت،مخصوصا سیاست بازار و قیمت،سیاست تجارت خارجی،و سیاست ساختاری آن چنین وضعی دارد.اصلاحات کشاورزی اتحادیه اروپا در سال 1992 سیاست  حمایت از قیمتها را قطع کرد و سیاست قیمت مصنوعی را با کمکهای دولتی و کنترل سخت بر آهنگ خروجی کشاورزی را وضع کرد. از طریق کاهش حمایت قیمت و از طریق پیشگیریهای اضافی،اصلاحات منجر به بهره وری روشهای کشاورزی، و افزایش تولید محصولات سالم اکولوژیکی شده است. دولت فدرال و ایالتی، در راستای حمایتهای خود،کمکهای مالی را برای توسعه کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی، نوسازی روستاها، و احداث جاده های روستایی  فراهم کرده است. بودجه های مخصوص،برای مناطقی که کشاورزی در آنها به لحاظ اقتصادی اهمیت دارد و عامل مهمی محسوب می شود،ولی از شرایط نامساعدی برخوردار هستند،اختصاص یافت.

نیازمندیهای دولت برای فعالیت خوب کشاورزی،محتاج این است که حفاظت گیاهان و کوددهی به محصولات،بهینه باشد و کشاورزانی که روشهای دوستدار محیط زیست را بکار می گیرند، پاداشهایی را برای این اقدامات مفید و همسو با سیاست زیست محیطی دریافت می کنند.

/ 0 نظر / 11 بازدید