صنعت کشاورزی در آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی چهارمین کشور بزرگ در قاره آفریقا،با مساحت 1219090 کیلومتر مربع و جمعیت حدود 48 میلیون نفر است.متوسط بارش در سال 450 میلیمتر است که از 100 میلیمتر در ساحل غربی تا بیش از 1000 میلیمتر در ساحل شرقی آن متفاوت است.درداخل کشور،رودخانه های فصلی 27% رواناب را از سطح کشور تولید می کنند در حالیکه در غرب 24%از مساحت کشور بوسیله مسیل ها ،آبها تخلیه می شوند که اثر معنی داری بر دبی آب ندارند.دبی سالانه آب حدود 49000 میلیون متر مکعب  است که فقط 27 درصد آن بعنوان منبع قابل اطمینان کشاورزی، اخیرا قابل استحصال شده است. بدلیل پراکندگی مکانی و زمانی بارش ها،تبخیر بالا و استقرار مکانی استفاده کنندگان از آب،آب  قابل توسعه اقتصادی بالقوه ،فقط 4/5 میلیون متر مکعب در هر سال(11 درصد از کل رواناب) است. بنابراین سرانه  آب قابل استفاده حدودا 1060 متر مکعب در سال است که سرانه هر فرد در سال  فقط 300 متر مکعب است. منایع آب قابل استفاده  در آفریقای جنوبی شامل 77% آب سطحی،9% آب زیرزمینی و 14%آبهای مجدد استفاده شده است. زراعت بر پایه کشاورزی مرسوم است.حدود 10% مساحت،تحت کشت قرار می گیرد.با وجود اقلیم خشک، بیش از 70% محصولات دیم است و کمتر از 30% محصولات با آبیاری  تولید می شوند. در کل، 60% از اقتصاد آب،مربوط به کشاورزی است.

/ 0 نظر / 17 بازدید